ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA 2021

 

ROZPIS ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK „JARO 2021“

Uzavření docházky a klasifikace:  do 21. 5. 2021

                                    

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY JARO 2021 – ZMĚNY OD ÚNORA 2021

K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí závěrečného ročníku oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou. Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni, nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do konce května 2021 (tak, aby se v případě jejího úspěšného vykonání mohli účastnit závěrečných zkoušek, které mohou být konány v období od 1. června 2021). Dále bude k závěrečné zkoušce připuštěn i ten, kdo je oprávněn konat opravnou nebo náhradní (závěrečnou) zkoušku. Tito uchazeči budou konat všechny opravné nebo náhradní zkoušky.

Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku. Výjimku z uvedeného mají žáci, kteří budou z rozhodnutí ředitele školy konat závěrečnou zkoušku až po 30. červnu 2021. V takovém případě bude žák žákem školy do data konání závěrečné zkoušky včetně, ať už ji vykoná úspěšně nebo neúspěšně; nejpozději však do 31. srpna 2021.

Nově budou žáci hodnoceni ze dvou zkoušek a klasifikace zůstane nezměněna. Z hlediska formy bude praktická zkouška povinná pro všechny žáky. Písemná zkouška trvá podle platných právních norem nejdéle 240 minut (4 hodiny). Nově se maximální možná délka trvání písemné zkoušky prodlouží o 30 minut, tzn., že písemná zkouška bude moci trvat nejdéle 270 minut (4,5 hodiny). Prodloužení se bude týkat všech, kteří budou konat písemnou zkoušku v řádném, opravném nebo náhradním termínu do konce roku 2021. Pravidla pro přípravu zadání závěrečných zkoušek se nemění, škola je povinna využít jednotných zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentaci.

Pravidla pro hodnocení vyučovaných předmětů na vysvědčení ve 2. pololetí 2020/2021 se nemění. Nadále platí ustanovení § 69 odst. 7 školského zákona: „Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy.“

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NA NAŠÍ ŠKOLE SE KONAJÍ V TĚCHTO FORMÁCH A TERMÍNECH:

  • PÍSEMNÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY:      1. 6. 2021
  • PRAKTICKÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY:  2. –  4. 6. 2021
  • Uzavření docházky a klasifikace k 21. 5. 2021

„přesný rozpis studentů  na závěrečnou zkoušku zveřejní ředitelka školy do 21. 5. 2021“

Čelákovice 5. 2. 2021                                                                               Ing. Ivana Němečková

                                         

Přihláška k ZZ.pdf (270,1 kB)

 Průběh závěrečné zkoušky: 

Závěrečná zkouška probíhá podle platných předpisů MŠMT ČR.  Závěrečná zkouška je koncipována podobně jako rámcové vzdělávací programy. Její obsah by měl odpovídat vznikajícím rámcovým vzdělávacím programům a hodnotícím standardům jednotných kvalifikací. Nepožaduje od žáků encyklopedické znalosti, ale naopak zjišťuje, zda jsou dobře připraveni pro praxi. Zkouška nově obsahuje otázky ze světa práce, o tom jak si počínat na trhu práce.

Závěrečná zkouška se skládá:

-   písemná zkouška      (zadání státní; žák vybírá ze třech témat; zkoušky probíhají ve škole)

-   praktická zkouška     (zadání státní, ředitelka školy určuje jedno téma; zkoušky probíhají ve školní dílně nebo učebně školy)

-   ústní zkouška           (zadání státní; zkoušky před zkušební komisí ve škole; žák losuje jednu z 25 otázek)