1. Učební obory - výuční list

 

Podmínky:

Forma studia:                 Denní

Délka studia:                   1 rok

Výstup:                           Výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce

Určeno pro uchazeče:      Mající střední vzdělání s maturitní zkouškou

                                      nebo

                                      střední vzdělání s výučním listem (tříleté denní)

                                      (gymnázium, střední odborné školy, střední odborná učiliště)

Podmínky přijetí:              Úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou

                                      nebo

                                      Úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem (tříleté, denní)

                                      Potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor

Další podmínky studia:      Žák doloží v průběhu studia absolvování praxe v oboru

 

 

Poznámky k učebnímu plánu:

 

     -   Obecný učební plán je rozvržen na sudé a liché týdny .

     -   U zkráceného studia se vyučuje podle osnov nezkráceného studia (podle RVP).

     -   Obsah a rozsah studia si vyučující přizpůsobí v tématickém plánu podle počtu vyučovaných hodin

         uvedených v učebním plánu zkráceného studia.

     -   Upravené tematické plány schvaluje ředitel školy.

     -   Počty týdenních vyučovacích hodin jsou závazné.

     -   Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

     -   Učební plán je rozvržen na 2 dny teoretické výuky a 3 dny odbor.výcviku týdně po 7 hod. denně.

 

Učební plány 

 

23-52-H /01   Nástrojař  

 

Vyučovací předměty

Počet týdenních hodin za celé studium

Odborné předměty:

Ekonomika

1

Technická dokumentace

3

Strojírenská technologie

3

Strojnictví

2

Technologie

5

Odborný výcvik

21

CELKEM

35

 

  

 63 – 53 – H/01    Logistik – operátor (-ka) skladu

 

Vyučovací předměty

Počet týdenních hodin za celé studium

Odborné předměty:

Ekonomika

1

Administrativa skladování

3

Zbožíznalství

4

Mechanizační prostředky

3

Technologie skladování

3

Odborný výcvik

21

CELKEM

35

 

 

   33-56-H/01   Truhlář 

 

Vyučovací předměty

Počet týdenních hodin za celé studium

Odborné předměty:

Ekonomika

1

Odborné kreslení

3

Materiály

3

Výrobní zařízení

2

Technologie

5

Odborný výcvik

21

CELKEM

35

 

 

 23-51-H /01  Strojní mechanik - zámečník 

 

Vyučovací předměty

Počet týdenních hodin za celé studium

Odborné předměty:

Ekonomika

1

Technická dokumentace

3

Strojírenská technologie

3

Strojnictví

2

Technologie

5

Odborný výcvik

21

CELKEM

35