33 - 56 - H/01 Truhlář - výroba nábytku a zařízení

Název školního vzdělávacího programu : Truhlář

 

Základní údaje:

Délka přípravy:                                   3 roky, denní studium

                                                         3 roky, kombinované studium

Učební obor je určen:                          Pro hochy a dívky

Způsob ukončení přípravy:                   Závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání:                         Střední vzdělání s výučním listem

 

Popis uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent školního vzdělávacího programu „Truhlář“ se uplatní při výkonu povolání truhlář zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých nebo malých provozech i živnostech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na samostatnou podnikatelskou činnost. Získané vzdělání splňuje základ pro další vzdělávání v systému celoživotního vzdělávání.

Absolvent ovládá základní odborné práce ve výrobě nábytku a bytového zařízení i stavebně truhlářských výrobků, je schopen provádění oprav a renovací a ovládá i pracovní činnosti v oblasti montáže výrobků, osazování výrobků v objektech, kontroly a jakosti výrobků. Dále je připraven i na základní činnosti v získaných poznatků, na přesnost výkonu pracovních činností a výkonovou stabilitu ve specifických pracovních podmínkách. Cílem je příprava pracovníka uplatnitelného na trhu práce, včetně trhu práce v rámci EU.

Organizace vzdělávání

Výchovně vzdělávací proces uskutečňujeme ve třech rovinách. Ve všeobecně vzdělávací, odborně teoretické a praktické. Výuku dělíme na vzdělávání teoretické a praktické. Teoretické a praktické vyučování se v rozvrhu učebních oborů střídá zpravidla v týdenních cyklech (např. sudý týden teoretické vyučování, lichý týden praktické vyučování). Studijní obory mají praktickou výuku v rozsahu jednoho až tří dnů každý druhý týden.

Odborný výcvik (praktické vzdělávání) v prvním a druhém a třetím ročníku v dílnách školy vybavených pro všechna témata uvedená ve ŠVP. Ve třetím ročníku probíhá i na reálných pracovištích sociálních partnerů a vybraní žáci se mohou zúčastnit i zahraničních stáží.   Výuka odborného výcviku plně respektuje BOZP při vzdělávacích činnostech. Škola plně respektuje podmínky a pravidla práce s elektrickým proudem.

 

Průběh závěrečné zkoušky:

Závěrečná zkouška probíhá podle platných předpisů MŠMT ČR. Pro průběh závěrečné zkoušky jsme zvolili jednu z cest zvýšení prestiže učebních oborů, kterou je nové zadání závěrečné zkoušky podle Národního ústavu odborného vzdělávání v rámci projektu Kvalita 1, na nějž přispívá Evropský sociální fond. Nová závěrečná zkouška je koncipována podobně jako rámcové vzdělávací programy. Její obsah by měl odpovídat vznikajícím rámcovým vzdělávacím programům a hodnotícím standardům jednotných kvalifikací. Nepožaduje od žáků encyklopedické znalosti, ale naopak zjišťuje, zda jsou dobře připraveni pro praxi. Zkouška nově obsahuje otázky ze světa práce, o tom jak si počínat na trhu práce.

Závěrečná zkouška se skládá:

-  písemná zkouška     (zadání státní; žák vybírá ze třech témat; zkoušky probíhají ve škole)

-  praktická zkouška    (zadání školní; ředitelka školy určuje jedno téma; zkoušky  probíhají ve školní dílně)

-  ústní zkouška          (zadání státní; zkoušky před zkušební komisí ve škole; žák losuje jednu z 25 otázek)

Náplní závěrečné zkoušky je učivo z modulů odborných předmětů „Technologie a Výrobní zařízení“.

 

Návaznost na další vzdělávání:

 Dosažení vyšší úrovně vzdělání (maturitní zkouška)

Absolvent školního vzdělávacího programu „Truhlář“ se může po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem, a to i na naší škole do studijního oboru „64-41-L/524 Podnikání“ v dvouleté denní formě a tříleté dálkové formě studia.

Stejná úroveň vzdělání (výuční list)

Absolvent školního vzdělávacího programu „Truhlář“ se může po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek ucházet o přijetí do zkráceného studia učebních oborů vyučovaných na naší škole:

-          23-52-H/01                           Nástrojář

-          23-51-H/01                           Strojní mechanik - zámečník

-          66-53-H/01                           Logistik - operátor (-ka) skladu

 

Učební plán - tříleté denní studium
Rámcový vzdělávací plán: 33 - 56 - H/01 Truhlář
Název školního vzdělávacího programu:     Truhlář
Denní studium
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem/ za týden pro   1.- 3.ročník
Ročník 1. 2. 3.
Povinné předměty
Český jazyk 1 1 1 3
Literární výchova 1 1 1 3
Anglický jazyk

 

2

 

2

 

3

 

7

Německý jazyk
Občanská nauka 1 1 1 3
Kultura osobního projevu 1 0 0 1
Matematika                2 2 2 6
Fyzika 1 1 0 2
Základy ekologie a biologie 1 0 0 1
Chemie 0 1 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 6
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika   0 1 0 1
Základy podnikání 0 0 1 1
Technologie (Mt, Tec) 4 3 3 10
Výrobní zařízení (Odk,Vyz) 3 1 2 6
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem hodin týdně  35 34,5 34,5 104

Učební plán zkráceného, jednoletého, denního studia:

Určeno pro uchazeče: Mající střední vzdělání s maturitní zkouškou …………..……….nebo střední vzdělání s výučním listem (tříleté denní)

Vyučovací předměty

Počet týdenních hodin za celé studium

Odborné předměty:

Tělesná výchova

1

Výrobní zařízení (ODK, VYZ)

5

Technologie (MTR, TEC)

8

Odborný výcvik

21

CELKEM

35