23 - 51 - H/01 Strojní mechanik

Název školního vzdělávacího programu:  Zámečník

Základní údaje:

Délka přípravy:                                  3 roky, denní studium

                                                        3 roky, kombinované studium

Učební obor je určen:                         Pro hochy a dívky

Způsob ukončení přípravy:                  Závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání                          Střední vzdělání s výučním listem  

 

Popis uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent školního vzdělávacího programu „Zámečník“ disponuje kompetencemi při výrobních, montážních, opravárenských a servisních činnostech strojírenských výrobků, strojů a zařízení používaných ve všech odvětvích hospodářství, a to u podniků, ve sféře živnostenského podnikání i ve veřejných službách.

Absolvent umí vyrábět, sestavit, provádět údržbu, opravit funkčním celky strojů, zařízení a konstrukci a jejich jednotlivé součásti, technologická zařízení, mechanizační prostředky, ocelové konstrukce, potrubní celky a další.

Uplatní se při výkonu povolání „zámečník“ jako kvalifikovaný pracovník schopný samostatně vykonávat práce související se sestavováním strojů a strojních zařízení, a to jako zaměstnanec i podnikatel.

 

Organizace vzdělávání

Výchovně vzdělávací proces uskutečňujeme ve třech rovinách. Ve všeobecně vzdělávací, odborně teoretické a praktické. Výuku dělíme na vzdělávání teoretické a praktické. Teoretické a praktické vyučování se v rozvrhu učňovských oborů střídá zpravidla v týdenních cyklech (např. sudý týden teoretické vyučování, lichý týden praktické vyučování). Studijní obory mají praktickou výuku v rozsahu jednoho až tří dnů každý druhý týden.

Odborný výcvik (praktické vzdělávání) v prvním a druhém ročníku v dílnách školy vybavených pro všechna témata uvedená ve ŠVP. Ve třetím ročníku probíhá i na reálných pracovištích sociálních partnerů  a vybraní žáci se mohou zúčastnit i zahraničních stáží.   Výuka odborného výcviku plně respektuje BOZP při vzdělávacích činnostech. Škola plně respektuje podmínky a pravidla práce s elektrickým proudem. Proces výuky řídí ředitelka společnosti a zástupce ředitele pro odborný výcvik.

 

Průběh závěrečné zkoušky:

 

Závěrečná zkouška probíhá podle platných předpisů MŠMT ČR. Pro průběh závěrečné zkoušky jsme zvolili jednu z cest zvýšení prestiže učebních oborů, kterou je nové zadání závěrečné zkoušky podle Národního ústavu odborného vzdělávání v rámci projektu Kvalita 1, na nějž přispívá Evropský sociální fond. Nová závěrečná zkouška je koncipována podobně jako rámcové vzdělávací programy. Její obsah by měl odpovídat vznikajícím rámcovým vzdělávacím programům a hodnotícím standardům jednotných kvalifikací. Nepožaduje od žáků encyklopedické znalosti, ale naopak zjišťuje, zda jsou dobře připraveni pro praxi. Zkouška nově obsahuje otázky ze světa práce, o tom jak si počínat na trhu práce.

Závěrečná zkouška se skládá:

-  písemná zkouška         (zadání státní; žák vybírá ze třech témat; zkoušky probíhají ve škole)

-  praktická zkouška        (zadání školní; ředitelka školy určuje jedno téma; zkoušky  probíhají ve školní dílně)

-  ústní zkouška              (zadání státní; zkoušky před zkušební komisí ve škole; žák losuje jednu z 25 otázek)

Náplní závěrečné zkoušky je učivo z modulů odborných předmětů „Technologie a Strojnictví“.  

Návaznost na další vzdělávání:

 Dosažení vyšší úrovně vzdělání (maturitní zkouška)

Absolvent školního vzdělávacího programu „Zámečník“ se může po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem, a to i na naší škole. do studijního oboru „64-41-L/524 Podnikání“ v dvouleté denní formě a tříleté dálkové formě studia a do čtyřletého studijního oboru „23-45-L/001 Mechanik seřizovač“; 23- 45-L/004 Mechanik seřizovač - mechatronik;     64-41-M/01Ekonomika a podnikání -  Management strojírenství (po vykonání rozdílových zkoušek může být zařazen do třetího ročníku).

 

Stejná úroveň vzdělání (výuční list)

Absolvent školního vzdělávacího programu „Zámečník“ se může po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek ucházet o přijetí do zkráceného studia učebních oborů vyučovaných na naší škole: 

-          33-56-H/01                                Truhlář

-          23-52-H/01                                Nástrojař

-          66-53-H/01                                Logistik - operátor(-ka) skladu

 

Učební plán - tříleté denní studium
Rámcový vzdělávací program: 23-51-H/01 Strojní mechanik
Název školního vzdělávacího programu:        Zámečník
Denní studium
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem/ za týden pro   1.- 3.ročník
Ročník 1. 2. 3.
Povinné předměty
Český jazyk     1 1 1 3
Literární výchova 1 1 1 3
Anglický jazyk 2 2 3 7
Německý jazyk
Občanská nauka 1 1 1 3
Kultura osobního projevu 1 0 0 1
Matematika                2 2 2 6
Fyzika 1 1 0 2
Základy ekologie a biologie 1 0 0 1
Chemie 0 1 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 6
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika   0 1 0 1
Základy podnikání 0 0 1 1
Technologie (Mt, Stt, Tec, SaZ) 4 3 3 10
Strojnictví (Ted, Str, části strojů) 3 1 2 6
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem hodin týdně  35 34,5 34,5 104

Učební plán zkráceného, denního, jednoletého studiua:

Určeno pro uchazeče: Mající střední vzdělání s maturitní zkouškou …………..……….nebo střední vzdělání s výučním listem (tříleté denní)

Vyučovací předměty

Počet týdenních hodin za celé studium

Odborné předměty:

Tělesná výchova

1

Strojnictví (Ted, Str)

5

Technologie (Stt, Mt, SaZ, Tec)

8

Odborný výcvik

21

CELKEM

35