23 - 52 - H/01 Nástrojař 

Název školního vzdělávacího programu : Nástrojař

 

Základní údaje:

Délka přípravy:                                   3 roky, denní studium

                                                         3 roky, kombinované studium

Učební obor je určen:                          Pro hochy a dívky

Způsob ukončení přípravy:                   Závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání:                         Střední vzdělání s výučním listem

 

Popis uplatnění absolventa v praxi: 

Absolvent školního vzdělávacího programu „Nástrojář“ je připraven vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky používané ve všech odvětvích hospodářství, a to u podniků, ve sféře živnostenského podnikání i ve veřejných službách. Jedná se např. o řezné nástroje ke strojnímu obrábění materiálů, nástroje k plošnému i objemovému tváření kovů, přípravky a měřidla pro strojírenskou výrobu…..

Absolvent se může uplatnit v povolání nástrojař jako kvalifikovaný pracovník schopný samostatně vykonávat práce související s výrobou a opravou nástrojů a pomůcek; s ručním a strojním obráběním kovových a nekovových materiálů, části nástrojů a pracovních pomůcek; se sestavováním částí nástrojů a pracovních pomůcek do celků; s opravováním, ošetřováním a údržbou nástrojů a pracovních pomůcek, a to jako zaměstnanec i podnikatel.

 

3.2 Celkové pojetí vzdělávání v daném programu 

Obor vzdělání s výučním listem“Nástrojař“ je náročný jak na manuální práci, tak i na intelektové dovednosti žáků. Vyžaduje absolventa s tvořivým přístupem, rozvinutým logickým myšlením a estetickým vnímáním. Nezbytným předpokladem jsou rozvinuté komunikativní kompetence. Na potřebné úrovni musí absolvent zvládnout i jeden cizí jazyk. Vzdělávací program je koncipován tak, aby umožnil získání všeobecných i odborných znalostí a vědomostí potřebných k vykonávání povolání nástrojař.

Obsah odborných předmětů je tematicky i časově koordinován s obsahem odborného výcviku, mezipředmětové vztahy se uplatňují i v dalších vzdělávacích oblastech.

Základním cílem tohoto programu je příprava kvalifikovaných pracovníků, uplatnitelných na trhu práce, schopných reagovat na měnící se potřeby trhu práce. Žáci jsou vychováváni a vzděláváni tak, aby se stali lidmi s žádoucí hodnotovou orientací z obecného lidského hlediska.

 

Organizace vzdělávání 

Výchovně vzdělávací proces uskutečňujeme ve třech rovinách. Ve všeobecně vzdělávací, odborně teoretické a praktické. Výuku dělíme na vzdělávání teoretické a praktické. Teoretické a praktické vyučování se v rozvrhu učebních oborů střídá zpravidla v týdenních cyklech (např. sudý týden teoretické vyučování, lichý týden praktické vyučování). Studijní obory mají praktickou výuku v rozsahu jednoho až tří dnů každý druhý týden.

Odborný výcvik (praktické vzdělávání) v prvním a druhém a třetím ročníku v dílnách školy vybavených pro všechna témata uvedená ve ŠVP. Ve třetím ročníku probíhá i na reálných pracovištích sociálních partnerů.a vybraní žáci se mohou zúčastnit i zahraničních stáží.   Výuka odborného výcviku plně respektuje BOZP při vzdělávacích činnostech. Škola plně respektuje podmínky a pravidla práce s elektrickým proudem.

 

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání podle RVP, stupeň dosaženého vzdělání 

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se připravuje podle platných předpisů MŠMT ČR. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích a tím může získat vyšší vzdělání (maturitní zkouška). Absolvent je připraven prohlubovat si znalosti v oboru různými školeními a kurzy. 

 

Průběh závěrečné zkoušky: 

Závěrečná zkouška probíhá podle platných předpisů MŠMT ČR. Pro průběh závěrečné zkoušky jsme zvolili jednu z cest zvýšení prestiže učebních oborů, kterou je nové zadání závěrečné zkoušky podle Národního ústavu odborného vzdělávání v rámci projektu Kvalita 1, na nějž přispívá Evropský sociální fond. Nová závěrečná zkouška je koncipována podobně jako rámcové vzdělávací programy. Její obsah by měl odpovídat vznikajícím rámcovým vzdělávacím programům a hodnotícím standardům jednotných kvalifikací. Nepožaduje od žáků encyklopedické znalosti, ale naopak zjišťuje, zda jsou dobře připraveni pro praxi. Zkouška nově obsahuje otázky ze světa práce, o tom jak si počínat na trhu práce.

Závěrečná zkouška se skládá:

 

-   písemná zkouška    (zadání státní; žák vybírá ze třech témat; zkoušky probíhají ve škole)

-   praktická zkouška   (zadání školní; ředitelka školy určuje jedno téma; zkoušky probíhají ve školní dílně)

-   ústní zkouška         (zadání státní; zkoušky před zkušební komisí ve škole; žák losuje jednu z 25 otázek)

Náplní závěrečné zkoušky je učivo z modulů odborných předmětů „Technologie a Strojnictví“.

 

Návaznost na další vzdělávání: 

Dosažení vyšší úrovně vzdělání (maturitní zkouška)

Absolvent školního vzdělávacího programu „Nástrojař“ se může po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem, a to i na naší škole do studijního oboru „64-41-L/524 Podnikání“ v dvouleté denní formě a tříleté dálkové formě studia a do čtyřletého studijního oboru „23-45-L/001 Mechanik seřizovač“; 23-45-L/01 Mechanik seřizovač - mechatronik; 64-41-M/01 Ekonomika a podnikání - Management strojírenství (po vykonání rozdílových zkoušek může být zařazen do třetího ročníku).

 

Stejná úroveň vzdělání (výuční list)

Absolvent školního vzdělávacího programu „Nástrojař“ se může po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek ucházet o přijetí do zkráceného studia učebních oborů vyučovaných na naší škole: 

-          33-56-H/01                           Truhlář

-          23-51-H/01                           Strojní mechanik - zámečník

-          66-53-H/01                           Logistik - operátor(-ka) skladu

 

Učební plán 
Rámcový vzdělávací plán:                          23-52-H/01 Nástrojář
Název školního vzdělávacího programu:                        Nástrojář
Denní studium
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem/ za týden pro   1.- 3.ročník
Ročník 1. 2. 3.
Povinné předměty
Český jazyk 1 1 1 3
Literární výchova 1 1 1 3
Anglický jazyk 2 2 3 7
Německý jazyk
Občanská nauka 1 1 1 3
Kultura osobního projevu 1 0 0 1
Matematika                2 2 2 6
Fyzika 1 1 0 2
Základy ekologie a biologie 1 0 0 1
Chemie 0 1 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 6
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika   0 1 0 1
Základy podnikání 0 0 1 1
Technologie (Mt, Stt, Tec, SaZ) 4 3 3 10
Strojnictví (Ted, Str, části strojů) 3 1 2 6
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem hodin týdně  35 34,5 34,5 104