66 - 53 - H/01 Operátor (-ka) skladování 

Název školního vzdělávacího programu : Logistik - operátor(-ka) skladu

 

Základní údaje:

Délka přípravy:                                   3 roky, denní studium

Učební obor je určen:                          Pro chlapce a dívky

Způsob ukončení přípravy:                   Závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání:                         Střední vzdělání s výučním listem 

 

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent školního vzdělávacího programu „Logistik – operátor (-ka) skladu“ disponuje kompetencemi v oblasti logistiky výrobních a zásobovacích procesů. Absolvent je připravován k samostatné práci na úseku nákupu, příjmu, uskladnění, expedice a výdeje různých druhů materiálu včetně práce s doklady, které souvisejí s předchozím výčtem činností.

Vyřizuje objednávky, reklamace a poptávky zboží. Zná zásady skladování a ošetřování zásob zboží a materiálu. Součástí vzdělání je příprava k získání osvědčení způsobilosti k obsluze motorových vysokozdvižných vozíků.

Absolvent je schopný nabyté znalosti uplatnit v logistických řetězcích jako specialista logistiky, skladový operátor, expedient, pracovník nákupu, dopravy a přepravy po zapracování a doplnění znalostí i na úseku řízení logistických procesů.

Vykonávané činnosti po závěrečné zkoušce s příklady povolání

Zasílatelství                                                      Technolog skladování, vedoucí skladu.

Expresní a kurýrní služby                                   Technolog skladování, pracovník přípravy ucelených zásilek.

Logistika v dopravě                                           Pracovník na různých úrovních skladového hospodářství.

Logistika v zásobování                                       Pracovník obchodního řetězce skladového hospodářství,

                                                                       vedoucí skladu obchodního řetězce, technolog skladování a

                                                                       technolog sběrné služby zásilek.

Logistika výroby                                                Technolog skladování, vedoucí skladu podle jednotlivých

                                                                       druhů výrobních zásob.

Obslužné dopravní systémy                                Manipulant obslužných dopravních systémů, manipulant

                                                                       mechanizačních zařízení.

K výše uvedeným činnostem patří i využití cizích jazyků při práci se zásilkami ze zahraničí a při komunikaci se zahraničními řidiči.                                                                  

Organizace vzdělávání

Výchovně vzdělávací proces uskutečňujeme ve třech rovinách. Ve všeobecně vzdělávací, odborně teoretické a praktické. Výuku dělíme na vzdělávání teoretické a praktické. Teoretické a praktické vyučování se v rozvrhu učňovských oborů střídá zpravidla v týdenních cyklech (např. sudý týden teoretické vyučování, lichý týden praktické vyučování). Studijní obory mají praktickou výuku v rozsahu jednoho až tří dnů každý druhý týden.

Odborný výcvik (praktické vzdělávání) probíhá v učebnách a dílnách školy vybavených pro všechna témata uvedená ve ŠVP, ale i na reálných pracovištích sociálních partnerů a vybraní žáci se mohou zúčastnit i zahraničních stáží.   Výuka odborného výcviku plně respektuje BOZP při vzdělávacích činnostech. Škola plně respektuje podmínky a pravidla práce s elektrickým proudem. 

 

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání podle RVP, stupeň dosaženého vzdělání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se připravuje podle platných předpisů MŠMT ČR. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích a tím může získat vyšší vzdělání (maturitní zkouška). Absolvent je připraven prohlubovat si znalosti v oboru různými školeními a kurzy.

 

Průběh závěrečné zkoušky: 

Závěrečná zkouška probíhá podle platných předpisů MŠMT ČR. Pro průběh závěrečné zkoušky jsme zvolili jednu z cest zvýšení prestiže učebních oborů, kterou je nové zadání závěrečné zkoušky podle Národního ústavu odborného vzdělávání v rá1ci projektu Kvalita 1, na nějž přispívá Evropský sociální fond. Nová závěrečná zkouška je koncipována podobně jako rámcové vzdělávací programy. Její obsah by měl odpovídat vznikajícím rámcovým vzdělávacím programům a hodnotícím standardům jednotných kvalifikací. Nepožaduje od žáků encyklopedické znalosti, ale naopak zjišťuje, zda jsou dobře připraveni pro praxi. Zkouška nově obsahuje otázky ze světa práce, o tom jak si počínat na trhu práce.

Závěrečná zkouška se skládá:

 

-    písemná zkouška    (zadání státní; žák vybírá ze třech témat; zkoušky probíhají ve škole)

-    praktická zkouška   (zadání školní; ředitelka školy určuje jedno téma; zkoušky probíhají v učebně školy

                                  nebo ve skladu školní dílny; součástí je vypracování samostatné odborné práce)

-    ústní zkouška         (zadání státní; zkoušky před zkušební komisí ve škole; žák losuje jednu z 25 otázek)

Náplní závěrečné zkoušky je učivo z modulů odborných předmětů „Skladová a manipulační technika, logistika a Administrativa skladování, Odborný výcvik. 

Návaznost na další vzdělávání:

Dosažení vyšší úrovně vzdělání (maturitní zkouška)

Absolvent školního vzdělávacího programu „Logistik – operátor(-ka) skladu“ se může po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem, a to i na naší škole do studijního oboru „64-41-L/524 Podnikání“ v dvouleté denní formě a tříleté dálkové formě studia.

 

Stejná úroveň vzdělání (výuční list)

Absolvent školního vzdělávacího programu „Operátor skladování“ se může po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek ucházet o přijetí do zkráceného studia učebních oborů vyučovaných na naší škole: 

-          33-56-H/01                           Truhlář

-          23-52-H/01                           Nástrojař

-          23-51-H/01                           Strojní mechanik - zámečník

 


Učební plán 
Tříleté denní studium
Kmenový obor: 66-53-H/01 Operátor (-ka) skladování
Název školního vzdělávacího programu: Logistik - operátor (-ka) skladu
Denní studium
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem/ za týden pro   1.- 3.ročník
Ročník 1. 2. 3.
Povinné předměty
Český jazyk     1 1 1 3
Literární výchova 1 1 1 3
Anglický jazyk        2         2        3              7
Německý jazyk
Občanská nauka 1 1 1 3
Kultura osobního projevu 1 0 0 1
Matematika               2 2 2 6
Fyzika 1 1 0 2
Základy ekologie a biologie 1 0 0 1
Chemie 0 1 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 6
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika  0 1 0 1
Základy podnikání 0 0 1 1
Logistika  1 2 3 6
Administrativa skladování 1 1 1 3
Skladová a manipulační technika 2 2 2 6
Zbožíznalství 2 2 3 7
Odborný výcvik 14 14 14 42
Celkem hodin týdně 32 34 33 104

Učební plán jednoletého, zkráceného, denního studia:

Určeno pro uchazeče: Mající střední vzdělání s maturitní zkouškou …………..……….nebo střední vzdělání s výučním listem (tříleté denní)

Vyučovací předměty

Počet týdenních hodin za celé studium

Odborné předměty:

Tělesná výchova

1

Administrativa skladování

3

Zbožíznalství

4

Skladová a manipulační technika

3

Logistika

3

Odborný výcvik

21

CELKEM

35