Sociální činnostPojetí studijního oboru


Studijní obor "Sociální činnost" připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociální pomoci dětem a dospělým. Je koncipován tak, aby umožnil absolventům vykonávat administrativní a organizační činnosti na úseku řízení sociálních služeb, na sociálních zařízeních a na poskytování sociálních dávek.

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních, pobytových zařízeních a terénních službách (ve státní i soukromé sféře). Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní práci s klienty (zajišťování jejich osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii) s cílem podpořit do nejdéle soběstačnost klienta a jeho sebeúctu. Má také vědomosti, které může uplatnit v managementu sociálních služeb.

Absolvent rovněž získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost - "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu" dle přílohy č. 2 Zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
Učební plán

Obor vzdělání: 75 Pedagogika, učitelství, sociální péče
Rámcový vzdělávací program: 75-41-M/01 Sociální činnost
Školní vzdělávací program: Sociální činnost
Forma studia: Denní
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem/ za týden pro 1.až 4.ročník
Školní rok        
Ročník 1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura   3 3 3 3 12
Cizí jazyk (včetně konverzace)   3 2 2 2 9
Rodilá mluvčí 1 2 2 2 7
Občanská nauka Občanskospol.základ (+Psy,Pra,Eko) - 1 1 1 3
Dějepis 2 1 - - 3
Matematika   2 2 2 2 8
Fyzika Základy přírodních věd 1 - - - 1
Chemie 1 - - - 1
Základy ekologie a biologie 1 1 - - 2
Tělesná výchova (i zdravotní TV)   2 2 2 2 8
Hudební a pohybová výchova   2 - - - 2
Výtvarná výchova   2 - - - 2
Informační a kom.technologie   2 1 1 1 5
Aplikovaná výpočetní technika   - 1 1 - 2
Písemná a elektronická komunikace   - 2 - - 2
Odborné předměty: 10 14 20 18 62
Psychologie   2 - 2 2 6
Metody sociální práce   - 2 1 1 4
Zdravotní nauka   3 2 - - 5
První pomoc   - - 1 - 1
Právo   - - 3 3 6
Sociální politika   2 1 - 1 4
Sociální péče   - 1 2 2 5
Ekonomika   - 2 1 - 3
Základy pedagogiky   2 2 - - 4
Speciální pedagogika   - - 2 2 4
Pečovatelství   - 1 2 2 5
Organizace volného času   1 2 - - 3
Veřejné finance   - - 2 2 4
Odborná praxe   - - 3 3 6
Rodinná výchova   - 1 1 - 2
Celkem hodin týdně   32 32 34 31 129

 

 V průběhu studia je zařazena souvislá odborná praxe v rozsahu 6 - 8 týdnů.

 Ve čtvrtém ročníku je možnost volby z těchto maturitních seminářů:

 

Maturitní semináře:
Matematický seminář
Ekonomické teorie
Historický seminář
Ekonomický seminář
Občansko-společensko-vědní seminář
Cvičení z informačních technologií
Literární seminář
Jazykový seminář (ANJ,NĚJ)

 

75-41-M/01 Sociální činnostdálková      forma studia

Přehled vyučovacích předmětů a jejich dotací v ročnících, počet hodin výuky týdně v ročníku

Kategorie a názvy vyuč. předmětů

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

Celkem/ za týden pro 1.- 4..ročník

Ročník

1.

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura

25

25

25

25

100

Cizí jazyk

30

30

30

30

120

Občanská nauka

10

10

10

0

30

Dějepis

0

15

0

0

15

Matematika

20

15

15

15

65

Fyzika

10

0

0

0

10

Chemie

10

0

0

0

10

Základy ekologie a biologie

10

0

0

0

10

Hudební a pohybová výchova

15

0

0

0

15

Výtvarná výchova

0

0

15

0

15

Psychologie

10

0

10

10

30

Metody sociální práce

0

20

10

10

40

Zdravotní nauka

20

20

0

0

40

První pomoc

0

0

15

0

15

Právo

0

0

20

20

40

Sociální politika

20

0

0

15

35

Sociální služby

0

20

0

15

35

Ekonomika a základy podnikání

0

10

10

0

20

Informační a kom.technologie

20

10

10

15

55

Písemná a elektronická komunikace

10

0

0

0

10

Základy pedagogiky

10

20

0

0

30

Speciální pedagogika

0

0

10

15

25

Pečovatelství

0

0

20

20

40

Veřejné finance

0

0

20

0

20

Rodinná výchova

0

10

0

0

10

Odborná praxe

0

0

0

30

30

Celkem hod.týdně

220

205

220

220

865

Poznámky k učebnímu plánu

  • Učivo je uspořádáno do předmětů s rozsahem uvedeným v učebním plánu.

  • Ve výuce cizího jazyka pokračují žáci ve studiu toho jazyka, kterému se učili na ZŠ.

  • Přírodovědné vzdělávání vychází z varianty C fyzikální složky a z varianty B chemické složky.

  • Tento dokument má pouze informační charakter. Škola si vyhrazuje možnost jeho případných úprav.