64 - 41- L /51 Podnikání

Pojetí studijního oboru

Vzdělávací program studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání je koncipován v denní, dálkové, kombinované a distanční formě vzdělávání jako dvouletý. Umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti absolventům tříletých učebních oborů středních odborných učilišť potřebné pro výkon středoškolských činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání.Protože se jedná o nástavbové studium absolventů tříletých učebních oborů, klade se hlavní důraz na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti ekonomické, administrativní a obchodní. Cílem všech odborných předmětů je poskytnout žákům dostatečné znalosti o podnikání a naučit je tyto znalosti využívat v situacích, se kterými se budou jako zaměstnanci a podnikatelé setkávat.

Délku dálkového studia jsme zkrátili o jeden rok. To znamená, že denní i dálkové studium trvá dva roky. Od školního roku 2014/2015 budeme otevírat i další formy vzdělávání, kterými jsou forma komboinovaná a distanční, také v délce dvou let. Pokud by u některých studentů převažovala obava z toho, že po dvou letech nezvládnou učivo tak, aby mohli úspěšně složit maturitní zkoušku, máme pro ně následující informaci.

Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole (školský zákon §81, odst.6). Potom můžete např. další rok věnovat pouze přípravě na maturitní zkoušku, a to právě v naší škole. My jsme Vám připravili široký a kvalitní výběr maturitních seminářů (kurzů), jejichž absolvování a úspěšné zakončení Vám umožní dokončit přípravu k maturitní zkoušce.

Od 1.9.2011 u dálkového studia (studium při zaměstnání) budou studenti prvního ročníku navštěvovat školu čtyřikrát do měsíce, a to vždy dva pátky (od 14:00) a dvě soboty (od 7:00). Vždy je utvořen jeden blok z pátku a soboty, který se ob týden střídá. Výuka je jednou za čtrnáct dní, začíná v pátek ve 14:00 hodin a pokračuje v sobotu od 7:00 hodin. Pro studenty se vzdáleného bydliště můžeme nabídnout ubytování z pátku na sobotu na naší ubytovně, (viz. fotogalerie).

  

Denní studium :

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

Celkem/za týden pro 1.-2.ročník

Ročník

1.

2.

Český jazyk a literatura

3

3

6

Cizí jazyk (ANJ;NĚJ, RUJ)

3

3

6

Občanská nauka

1

1

2

Dějepis

2

0

2

Matematika

3

3

6

Fyzika

2

0

2

Chemie

0

1

1

Základy ekologie a biologie

1

0

1

Informační a komunikační technologie

3

2

5

Tělesná výchova

2

2

4

Ekonomika podniku

3

3

6

Účetnictví

3

3

6

Písemná a elektronická komunikace

2

2

4

Právo

3

3

6

Marketing

2

0

2

Management

0

2

2

Chod podniku

0

2

2

Psychologie

0

2

2

Odborná praxe

2 týdny

0

0

Celkem

33

32

65

 

 

 Ve druhém ročníku je možnost volby z těchto maturitních seminářů:

 

Maturitní semináře:
Matematický seminář
Ekonomické teorie
Historický seminář
Ekonomický seminář
Občansko-společensko-vědní seminář
Cvičení z informačních technologií
Literární seminář
Jazykový seminář (ANJ,NĚJ)

 

Dálkové studium:

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

Celkem/za týden pro 1.-2.ročník

Ročník

1.

2.

Český jazyk a literatura

30

30

60

Cizí jazyk (ANJ;NĚJ, RUJ)

30

30

60

Společenskovědní základ

10

20

30

Matematika

30

30

30

Informační a komunikační technologie

20

20

40

Ekonomika podniku

20

20

40

Účetnictví

30

30

60

Písemná, ústní  a elektronická komunikace

20

0

20

Právo

10

20

30

Marketing

10

0

10

Management

0

10

10

Chod podniku

0

10

10

Psychologie

10

0

10

Odborná praxe v rozsahu dvou týdnů

Celkem                             

220

220

440

Poznámky k učebnímu plánu:

-          z každého vyučovacího předmětu uvedeného v učebním plánu se konají v jednom roce vždy dvě zkoušky, a to za každé pololetí.