Mechanik seřizovač

Pojetí studijního oboru   

Studijní obor mechanik seřizovač je určen pro přípravu pracovníků pro řízení, seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, obráběcích linek a jejich příslušenství, jiné techniky prostřednictvím programovatelných automatů, k obsluze a programování výrobních strojů, zařízení a technologických pracovišť (strojů s číslicovým řízením a jejich technologických sestav, víceprofesních buněk, výrobních systémů sestavených z výrobních buněk, transferových linek apod.) vybavených výpočetní technikou, řídicími systémy NC a CNC.

Po skončení přípravy ve studijním oboru mechanik seřizovač, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen samostatně obsluhovat, seřizovat popřípadě programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí stroje, zařízení a výrobní linky.

Je schopen kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat příslušné pracovní nástroje. Může působit ve střední technické funkci provozního charakteru.

Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.

 

 

Doporučený učební plán 
            
Kmenový obor:   2345L Servis a opravy strojů a zařízení
Studijní obor:      23-45-L/001 Mechanik seřizovač 
            
Denní studium
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem/ za týden pro      1.- 4.ročník
Ročník 1.  2.  3.  4. 
A. Povinné předměty
a) základní všeobecné 20 12 13 15 60
Český jazyk a literatura        3 2 2 3 10
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka - 1 1 1 3
Kultura osobního projevu 1 - - - 1
Dějepis                                         2 - - - 2
Matematika               3 3 3 3 12
Fyzika 2 1 1 1 5
Chemie 2   - - 2
Základy ekologie 1 - - - 1
Informační a komunik. technologie 1 - 1 2 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
b) základní odborné 14 17 19 16 66
Základy technické mechaniky* - - 2 - 2
Ekonomika a organizace - 1 2 - 3
Technická dokumentace 2 2 1 - 5
Strojírenská technologie 2 1 - - 3
Strojnictví 1 1 - - 2
Technologie 2 2 3 3 13
Automatizace obráběcích strojů - - 1 2
Odborný výcvik 7 10 10 9 38
Laboratorní cvičení  -  -   -   2
c) výběrové 0 4 0 2 6
Stroje a zařízení - - - 2 2
Základy elektrotechniky - 2 - - 2
Psychologie - 1 - - 1
Základy automatizace - 1 - - 1
Základy technické mechaniky * - - - - 0
Celkem hodin týdně  34,0 33,0 32,0 33,0 132

 

 Ve čtvrtém ročníku je možnost volby z těchto maturitních seminářů:

Maturitní semináře:
Matematický seminář
Ekonomické teorie
Historický seminář
Ekonomický seminář
Občansko-společensko-vědní seminář
Cvičení z informačních technologií
Literární seminář
Jazykový seminář (ANJ,NĚJ)