Mechanik seřizovač - mechatronik

Pojetí studijního oboru

Po skončení přípravy ve studijním oboru mechanik seřizovač - mechatronik, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen samostatně obsluhovat, diagnostikovat, seřizovat popřípadě programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí, vstřikovací a tvářecí stroje, zařízení, výrobní linky a automatizované systémy.

Je schopen kontrolovat a měřit výrobky a ošetřovat příslušné pracovní nástroje, pomůcky a přípravky. Řídit pomocí programovatelných automatů (SPC, PLC) obráběcí, vstřikovací a tvářecí stroje, výrobní zařízení a linky, a to včetně jejich tekutinových rozvodů, ovládacích a regulačních prvků i s elektromagnetickým ovládáním. Dále je absolvent připraven pro řízení, seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích, tvářecích a vstřikovacích strojů, center, linek a jejich příslušenství, jiné techniky prostřednictvím programovatelných automatů, k obsluze a programování výrobních strojů, zařízení, technologických pracovišť (strojů s číslicovým řízením a jejich technologických sestav, víceprofesních buněk, výrobních systémů sestavených z výrobních buněk, transferových linek apod.) a automatizovaných pracovišť vybavených výpočetní technikou, řídícími systémy NC a CNC.

Vzdělávací program směřuje k přípravě flexibilního absolventa. V profesní sféře schopného dobrého výkonu povolání převážně v průmyslových provozech.

Učební plán 
            
Kmenový obor:   2345L Servis a opravy strojů a zařízení
Studijní obor:      23-45-L/004 Mechanik seřizovač - mechatronik 
Denní studium          
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem/ za týden pro           1.- 4.ročník
Ročník 1.  2.  3.  4. 
A. Povinné předměty
a) základní všeobecné 20 12 12 14 58
Český jazyk a literatura         3 2 2 3 10
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka - 1 1 1 3
Kultura osobního projevu 1 - - - 1
Základy ekologie 1 - - - 1
Dějepis 2 - - - 2
Matematika                3 3 3 3 12
Fyzika 2 1 - - 3
Chemie 2 - - - 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komuni.technologie 1 - 1 2 4
b) základní odborné 14 21 21 13 69
Technická mechanika - - 2 - 2
Ekonomika a organizace - 1 2 - 3
Technická dokumentace 2 2 - - 4
Strojírenská technologie 2 1 - - 3
Strojnictví 1 1 - - 2
Technologie  2 2 3 3 10
Elektrotechnika - 2 1 - 3
Elektronika - 1 2 - 3
Mechatronika - - 1 3 5
Základy automatizace - 1 - -
Odborný výcvik 7 10 10 7 34
c) výběrové 0 1 0 4 5
Stroje a zařízení - - - 2 2
Psychologie - 1 - - 1
Laboratorní cvičení - - - 1 1
CNC - - - 1 1
Celkem hodin týdně  34 34 33 31 132

 

 Ve čtvrtém ročníku je možnost volby z těchto maturitních seminářů:

Maturitní semináře:
Matematický seminář
Ekonomické teorie
Historický seminář
Ekonomický seminář
Občansko-společensko-vědní seminář
Cvičení z informačních technologií
Literární seminář
Jazykový seminář (ANJ,NĚJ)