Nahrazení CJ certifikátem

           NAHRAZENÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA U mz

SDĚLENÍ ŠKOLY V SOULADU S § 81 ODST. 7 ZÁKONA Č. 561/2004 SB., O PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, STŘEDNÍM VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLSKÉHO ZÁKONA), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEPISŮ

V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části se však koná vždy.

Jednu ze čtyř povinných zkoušek konanou z cizího jazyka nebo jednu ze dvou nepovinných zkoušek konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové kompetence žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce.

Žák v takovém případě podává řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období daného školního roku (§ 19 a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění). Součástí žádosti je vždy úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Na maturitním vysvědčení bude mít žák jako stupeň prospěchu uvedeno „nahrazeno“ a zkouška nebude součástí celkového hodnocení. U hodnocení z didaktického testu bude uvedeno „prospěl“ /  „neprospěl“.

Formulář žádosti o nahrazení zkoušky lze stáhnout na webové stránce školy.

 

Ing. Ivana Němečková

Příloha:

1. Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v rámci PČ MZ výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky

2.  Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky konané v roce 2021