Protidrogové instituce a odborníci

Pro uživatele drog je utvářen určitý systém odborné pomoci, kde jeho jednotlivé složky nabízí odlišné služby podle určitých indikátorů - např. fáze závislosti, hloubky motivace změnit se, ochoty spolupracovat, sociální situace jedince, psychického poškození atd. Každý praktický lékař by měl být informován o těchto službách a zasvěcen do jejich možností.

K centrum

Jedná se o nízkoprahové zařízení, nachází se ve většině větších měst. Nabídku služeb je třeba zjistit si na místě. Základem bývá poskytování informací, výměna stříkaček, motivační rozhovory, poskytování nebo zprostředkování základního zdravotnického servisu a testů. Určeno pro rodiče, kteří potřebují informace o možnostech léčby. Dítě, které drogy pravidelně užívá, potřebuje měnit použité jehly, potřebuje docházet na motivační skupinu.

Psychiatrická léčebna-oddělení pro léčbu závislostí

V této léčebně se jedná zpravidla o 3měsíční program léčby na oddělení. Léčbu hradí pojišťovna. U klienta jde již o rozeznanou závislost na drogách. Takovou léčbu doporučuje odborník, pokud je již vyčerpána možnost ambulantní docházky jinam.

Terapeutická komunita

V této komunitě se většinou jedná o pobyt na dobu 6-18 měsíců. Tato komunita se obvykle nachází mimo město. U klienta se jedná o rozvinutou závislost na drogách. Nejčastěji předchází několik let užívání a selhání krátkodobějších forem léčby.

Ambulantní psychologické a psychiatrické ordinace

Ordinace nabízí psychoterapie a poradenství zaměřené na problémy s drogami, které lze zvládat ambulantně. Určeno pro klienty nejčastěji v počáteční fázi problémů s drogami nebo v období doléčování.

Streetwork

Streetwork nabízí výměnu stříkaček za čisté, kondomy a náčiní na dezinfekci. Také předává informace o možné pomoci a léčbě. Určeno pro klienty, kteří se pohybují v rizikových oblastech a obvykle drogy pravidelně berou.

Doléčovací centra

Tyto centra nabízí následnou péči v podobě psychoterapie, poradenství, sociální práce. Program je určen pro klienty, kteří prošli léčbou v nemocnici nebo léčebně.

Protidrogový koordinátor

Koordinátor informuje o aktuální nabídce služeb, má informace o současné situaci v protidrogové prevenci, probíhajících programech.

Linky telefonické pomoci

Některé z nich mají nepřetržitý provoz a slouží převážně pro první kontakt, radu, pomoc v krizi a podle druhu problému odkazují a nabízejí služby dalších specializovanějších pracovišť, pokud jimi sami nejsou.

Pedagogicko-psychologické poradny pro děti a mládež

Všechny by měly mít přehled o možnostech, které v okolí existují. V poradnách, kde pracují dobře obeznámení odborníci, se pak zabývají uživateli drog, u kterých je předpoklad stabilního zázemí, podpory a spolupráce blízkých i jich samotných.

Bývají to:

  • Klienti, u nichž užívání drog  je spíše v začátcích a je dosud jen doprovodným jevem potíží ve škole, v osobním životě, v mezilidských vztazích.
  • Lidé, kteří přicházejí s problémy ve škole, zaměstnání, rodině, osobním životě, ale tyto už jsou následky užívání drog, aniž by si to často dotyčný dokázal přiznat.
  • Nemotivovaní jedinci, které sem někdo poslal nebo přivedl (rodiče, škola) v souvislosti s poruchami chování a podezřením na užívání drog.
  • Abstinující jedinci s jinými problémy, u nichž díky jim hrozí nebezpečí recidivy.
  • Tito lidé do poraden docházejí v určených intervalech na individuální sezení, různé typy psychoterapií, podle potřeby i s rodinnými příslušníky. Situaci zvládají pod odborným vedením ve svém přirozeném prostředí.

 

Alkoholicko-toxikologické poradny
Tento typ poraden bývá součástí psychiatrických oddělení a zabývají se převážně psychickými poruchami v souvislosti s užíváním alkoholu, někdy tlumivých látek a postupně se orientují i na jiné nealkoholové drogy.  Podle vstupních rozhovorů doporučují vhodný typ léčebného zařízení nebo jen ambulantní docházení. Ambulantně sem docházejí na doléčování i pacienti po absolvování léčby.

Detoxifikační jednotky
Detoxifikace je speciální krátkodobá (několik dnů) až střednědobá (několik týdnů) většinou medicínská a psychologická pomoc při vysazování drog. Jejím smyslem je zbavit organismus návykové látky, pomoci jedinci překonat možné odvykací příznaky a připravit jej na další léčbu.
Denní stacionář
Jedná se o denní psychiatricko-psychologickou a psychosociální péči o pacienty, pro které v danou chvíli není nutný nebo možný pobyt v lůžkovém zařízení a běžná ambulantní nebo poradenská péče je pro ně málo intenzívní. Jsou to převážně jedinci, kteří ukončili pobyt v psychiatrické léčebně nebo v nemocnici nebo se připravují na dlouhodobý léčebně-rehabilitační pobyt či se z takového pobytu vrátili a potřebují ještě určitou dobu denní kontakt.

Ústavní léčba
Ústavní léčba prováděná ve zdravotnických zařízeních. Skýtá pro narkomana bezpečnější ochranné prostředí. Doporučení k ústavní léčbě dostávají ti,  kteří:

- Neúspěšně prošli ambulantním léčením.

- Mají stavy, u kterých je nutné sledování lékaři.

- Mají těžké emoční problémy nebo poruchy chování.

- Pohybovali se v nevhodném nebo dokonce nebezpečném sociálním prostředí.

- Sice mají motivaci, ale tak slabou, že hrozí, že by ji ve svém přirozeném prostředí záhy ztratili.

- Mají ústavní léčbu soudně nařízenou.

Zařízení azylového typu

Sem přicházejí ti závislí jedinci, kteří drogy brát chtějí, domov ztratili, nikdo o ně nestojí a sami o sobě nejsou momentálně schopni jakékoli výraznější změny současného životního stylu. Je jim poskytnuto jídlo, oblečení, základní hygienický servis, případné lékařské ošetření a ubytování na určitou přechodnou dobu.

Anonymní narkomané
Jedná se o mezinárodní organizaci (Narcotics Anonymous), obdobnou Anonymním alkoholikům. Jde tu o zcela jiný pohled a vedení závislých lidí, kteří se pravidelně scházejí ve skupinách, kde pracují anonymně, jsou soběstační a nejsou vedeni profesionály. Skupina je otevřena všem, kdo mají touhu přestat brát drogy.