Dálkové studium:

                                 Obor: „75-41-M/01 Sociální činnost“

                                 Obor: "64-41-L/51  Podnikání"

 

 Dvouleté dálkové nástavbové studium zakončené státní maturitou.

                                Studijní obor: Podnikání

                                Kód oboru: 64 - 41- L /51

Pojetí studijního oboru

Vzdělávací program studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání je koncipován v dálkové formě vzdělávání jako dvouletý. Umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti pro činnosti zaměřené na ekonomiku, obchod, nebo pro samostatné podnikání. Protože se jedná o nástavbové studium absolventů tříletých učebních oborů, klade se hlavní důraz na získání vědomostí a dovedností v oblasti ekonomické, administrativní a obchodní, právní. Cílem všech odborných předmětů je poskytnout studentům dostatečné znalosti o podnikání, managementu a trhu a naučit jej tyto znalosti využívat v situacích, se kterými se budou jako zaměstnanci, nebo podnikatelé setkávat.

Délku dálkového studia jsme zkrátili na dva roky. To znamená, že denní i dálkové studium trvá dva roky.

Výuka – konzultace  je jednou za čtrnáct dní, začíná v pátek ve 14:10 hodin a pokračuje v sobotu od 7:30 hodin. Tzn. V měsíci 2x pátek + 2x sobota.

Cena školného za jeden školní rok je 19 000,-Kč.

Pokud není možné zaplatit školné v plné výši předem, je možné na základě žádosti splácet školné po dobu 10-ti měsíců a to částkou 1 900,- Kč měsíčně

Dálkové studium -vyučovací předměty:

Český jazyk a literatura – státní maturitní zkouška povinná

Cizí jazyk (ANJ,NĚJ,RUJ)- státní maturitní zkouška volitelný předmět

Matematika – státní maturitní zkouška volitelný předmět

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Ekonomika podniku - maturita skládaná ve škole

Účetnictví - maturita skládaná ve škole

Právo - maturita skládaná ve škole

Marketing - maturita skládaná ve škole

Management -  maturita skládaná ve škole

Psychologie

Více informací na Podnikání

 

Čtyřleté dálkové studium zakončené státní maturitou.

                                Studijní obor: Sociální činnost

                                Kód oboru: 75 - 41- M /01


Studijní obor "Sociální činnost" připravuje studenty pro činnosti spojené s poskytováním sociální pomoci dětem a dospělým. Je koncipován tak, aby umožnil absolventům vykonávat administrativní a organizační činnosti na úseku řízení sociálních služeb, na sociálních zařízeních a na poskytování sociálních dávek.

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních, pobytových zařízeních a terénních službách (ve státní i soukromé sféře). Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní práci s klienty (zajišťování jejich osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii) s cílem podpořit do nejdéle soběstačnost klienta a jeho sebeúctu. Má také vědomosti, které může uplatnit v managementu sociálních služeb.

Absolvent rovněž získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost - "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu" dle přílohy č. 2 Zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Délka dálkového studia je  čtyři roky.

Výuka – konzultace  je jednou za čtrnáct dní, začíná v pátek ve 14:10 hodin a pokračuje v sobotu od 7:30 hodin. Tzn. V měsíci 2x pátek + 2x sobota.

Cena školného za jeden školní rok je 19 000,-Kč.

Pokud není možné zaplatit školné v plné výši předem, je možné na základě žádosti splácet školné po dobu 10-ti měsíců a to částkou 1 900,- Kč měsíčně.

 

 

75-41-M/01 Sociální činnost – dálková forma studia

Přehled vyučovacích předmětů a jejich dotací v ročnících, počet hodin výuky týdně v ročníku

Kategorie a názvy vyuč. předmětů

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

Celkem/ za týden pro 1.- 4..ročník

Ročník

1.

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura

25

25

25

25

100

Cizí jazyk

30

30

30

30

120

Občanská nauka

10

10

10

0

30

Dějepis

0

15

0

0

15

Matematika

20

15

15

15

65

Fyzika

10

0

0

0

10

Chemie

10

0

0

0

10

Základy ekologie a biologie

10

0

0

0

10

Hudební a pohybová výchova

15

0

0

0

15

Výtvarná výchova

0

0

15

0

15

Psychologie

10

0

10

10

30

Metody sociální práce

0

20

10

10

40

Zdravotní nauka

20

20

0

0

40

První pomoc

0

0

15

0

15

Právo

0

0

20

20

40

Sociální politika

20

0

0

15

35

Sociální služby

0

20

0

15

35

Ekonomika a základy podnikání

0

10

10

0

20

Informační a kom.technologie

20

10

10

15

55

Písemná a elektronická komunikace

10

0

0

0

10

Základy pedagogiky

10

20

0

0

30

Speciální pedagogika

0

0

10

15

25

Pečovatelství

0

0

20

20

40

Veřejné finance

0

0

20

0

20

Rodinná výchova

0

10

0

0

10

Odborná praxe

0

0

0

30

30

Celkem hod.týdně

220

205

220

220

865