TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY - "PODZIM 2017"

Rozpis MZ.pdf (318261)

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA  „PODZIM 2017“

  • Společná část MZ (didaktické testy a písemné práce)      
  • podle jednotného zkušebního schématu od 4. 9. do 7. 9. 2017

 

  • Profilová část MZ (školní část):
  • Praktická zkouška  od 11. 9. do 13. 9. (podle rozpisu).  Na dílně od 7:00 hodin
  • Písemná praktická zkouška       11. 9. 2017, v učebně č.4 od 8 hodin 

ROZPIS dozoru u PRAKTICKÉ MZ PODZIM 2017.docx (18755)

  • Ústní zkouška  18. 9. 2017 (podle rozpisu)    

ústní MZ 18. 9. 2017 Dálková.xlsx (13076),  

ústní MZ 18. 9. 2017 Denní.xlsx (12753)

 

             V Čelákovicích 30. 6. 2017                                                           

 

 

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce „PODZIM 2017“

Žáci se musí přihlásit a předat svou vyplněnou, podepsanou přihlášku ředitelce školy do 25. 6. 2017.

Vytištěná nebo zaslaná přihláška v žádném případě nenahrazuje "výpis z přihlášky žáka". Žák musí potvrdit správnost údajů uvedených ve výpisu z přihlášky k MZ PODZIM 2017 do 4. 7. 2017.

 

Dne 17. 8. 2017 vám bude odeslána e-mailem pozvánka k písemným zkouškám SČ MZ.

 

Děkuji za dodržení termínů.   Ing. Ivana Němečková

 

 

ODVOLÁNÍ - žádosti o přezkum MZ 2017:

 

Scan17051112240.pdf (1077092)

Scan17051112590_0001.jpg (487839)
Scan17051112590_0002.jpg (290418)
Scan17051112590_0003.jpg (299766)

 

 

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce „Jaro 2017“

Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2016/2017 se uskuteční v dubnu až červnu 2017. Přihlášku k maturitní zkoušce musejí všichni maturanti odevzdat do 1. prosince 2016 řediteli školy.

Formulář přihlášky obdrží žáci maturitních ročníků v listopadu 2016 od ředitele kmenové školy. Žák musí odevzdat formulář zpět nejpozději 1. prosince 2016, včetně platného doporučení školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce v řádném, tak případně i náhradním a opravném termínu. Vyplněná přihláška může být takto zaregistrována do centrálního systému. Maturanti poté obdrží Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce, a to nejpozději do 20. prosince 2016.

Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět.

JAK PROBÍHÁ PŘIHLAŠOVÁNÍ A JAK NA FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY

Nejprve ředitel školy nebo třídní učitel předá žákům formulář přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář přihlášky mohou žáci obdržet již s předvyplněnými údaji nebo v „bianco“ verzi. Žáci potom přejdou k vyplnění formuláře, ve kterém se zorientují podle následujících pravidel.

První strana formuláře přihlášky

1.       Kontrola a případné doplnění osobních údajů

2.       Uvedení, zda se jedná o termín řádný, náhradní, či opravný

3.       Volba skladby maturitních předmětů

a.       povinné předměty společné části MZ: Český jazyk a literatura je povinná pro všechny maturanty, druhý předmět je volitelný mezi matematikou a cizím jazykem, konkrétně mezi angličtinou, francouzštinou, němčinou, ruštinou a španělštinou

b.      možnost volby až 2 nepovinných předmětů společné části (pro nepovinnou zkoušku nelze zvolit stejný předmět jako pro povinnou zkoušku)

4.       V případě, že je maturant žákem školy s polským vyučovacím jazykem a požaduje zadání zkoušky v polském jazyce, vyznačí tuto možnost u příslušného předmětu křížkem ve sloupci „JNM“ (jazyk národnostní menšiny).

Druhá strana formuláře přihlášky

1.      Volba povinných profilových zkoušek s uvedením jedné či více jejich forem: pravidla pro volbu předmětů, počet povinných zkoušek a jejich formy (ústní, písemná práce, maturitní práce s obhajobou, praktická zkouška a jejich kombinace) stanovuje ředitel školy.

Druhou stranu přihlášky je tedy třeba vyplnit v souladu s rozhodnutím ředitele kmenové školy

2.      Při výběru nepovinných profilových (školních) zkoušek a jejich forem postupují žáci stejným způsobem jako u povinných profilových zkoušek.

3.      Pokud je žák cizincem a žádá o uzpůsobení zkoušky z českého jazyka (časové navýšení 15 minut u didaktického testu a 30 minut u písemné práce), zaškrtne příslušnou kolonku.
Takováto možnost uzpůsobení se týká pouze cizinců, kteří pobývají na území České republiky, respektive studují střední školu, po dobu kratší než čtyři roky k datu konání maturitní zkoušky.

4.      Pokud žák požaduje v souladu s maturitní vyhláškou uzpůsobení podmínek konání zkoušek společné části kvůli zdravotnímu handicapu, zaškrtne příslušnou kolonku a vyplní přílohu přihlášky v souladu s platným doporučením školského poradenského zařízení.

Takto vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce žáci podepíší a připíši aktuální datum. Formulář a případné přílohy přihlášky žáci odevzdají vedení školy nejpozději do 1. prosince 2016.
Ředitel školy poté zajistí zápis údajů do centrálního registru. Poté žáci obdrží opět od ředitele školy Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Ten žák důkladně zkontroluje a potvrdí převzetí Výpisu svým podpisem.

 

Vážení studenti, prosím o důkladné prostudování a dodržování daných termínů.

           Ing. Ivana Němečková

Složení maturitní komise "MZ JARO 2017"

komise MZ.pdf (749516)

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITĚ 2017.pdf (808015)

  • Praktická maturitní zkouška                               26. 4. - 28.4.2017

                   Písemná praktická zkouška,  čtvrtek         27.4.2017

  • Společná část MZ – podle jednotného rozpisu          2. 5. - 5. 5. 2017

  • Ústí část maturitní zkoušky (profilová část)     22. 5. -  26. 5. 2017

Termíny společné části MZ "jaro 2017" (didaktické testy a písemné práce):

SPOLEČNÁ ČÁST MZ 2017.pdf (3101456)

 

ROZPIS NA ÚSTNÍ ČÁST "MZ JARO 2017"

Scan17042516410.pdf (2598839)

Scan17042516590_0001.jpg (406377)

Scan17042516590_0002.jpg (468322)

Scan17042516590_0003.jpg (293974)

Scan17042516590_0004.jpg (480710)

Scan17042516590_0005.jpg (546277)

Scan17042516590_0006.jpg (523046)

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2017.pdf (918058)

==================================================================================================================

ŠKOLNÍ SEZNAM ČETBY KE SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

                                                   PRO ROK 2016/2017  SOŠ ČELÁKOVICE S.R.O.:

                                          Četba 2016-2017.pdf (589258)

PRO ROK 2015/2016 SOŠ Čelákovice s.r.o. :

ČETBA 2016.pdf (509748)

==================================================================

ZVEŘEJNĚNÍ ROZPISU ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 5.9.2016

Upozorňujeme studenty, že na zaslaném výpise z přihlášky najdou autentizační kód žáka (VPŽ), který jim umožní se zaregistrovat na stránkách "Cermatu" na této adrese - (https://vpz.cermat.cz/Registrace.aspx) a budou moci sami sledovat svoje maturitní výsledky.

 

Přihlašování žáků

Aby mohl žák maturitní zkoušku konat, musí se k ní nejprve přihlásit. Formulář přihlášky obdrží žáci od ředitele školy.
Daný termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce řádné, tak ke zkoušce opravné případně náhradní. Při přihlašování k opravné případně náhradní zkoušce nelze změnit předmět.
ŽÁCI MOHOU PŘIHLÁŠKU PŘEDAT I PROSTŘEDNICTVÍM OSOBY, KTERÁ BUDE MÍT PLNOU MOC OD ŽÁKA PODÁVAJÍCÍ PŘIHLÁŠKU.

Nutno také připomenout, že žáci čtvrtých ročníků (ve školním roce 2016/2017) jsou povinni podat přihlášku k řádnému termínu v jarním zkušebním období školního roku 2016/2017.
Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení (vyřídit si během června - září).

Informace:  reditelskola@seznam.cz

                      t. 603 875 985

=============================================================================================================

Seznam četby z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY k ústní zkoušce pro MZ 2013, 2014.pdf (71226)

Seznam četby z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY k ústní zkoušce pro MZ 2015 a další období.pdf (72323)

PODMÍNKY PRO VÝBĚR ČETBY (společné)

Podmínky_pro výběr literárního seznamu (četby) pro MZ 2011 - 2014 .odt (21516)

Podmínky_pro výběr literárního seznamu (četby) pro MZ 2015 a další období.odt (23609)

Informace ke společné (státní) části maturity naleznete na www.novamaturita.cz .

Při přípravě na státní maturitu můžete využít i nabídků různých testů  od společnosti SCIO na:

 www.scio.cz/maturita/SPOLEČNÁ ČÁST MZ 2017.pdf (3101456)